Bendros sąlygos

 PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS


1. TAIKYMO APIMTIS, SĄVOKOS IR AIŠKINIMO PRINCIPAI
1.1. Šios Sutarties Bendrosios sąlygos taikomos visiems InSpe, IĮ Prekių (kaip apibrėžta žemiau) pardavimams ir pristatymui Pirkėjui.
1.1. Toliau nurodyti žodžiai ir žodžių junginiai, parašyti iš didžiųjų raidžių, turi atitinkamas toliau jiems priskirtas reikšmes, išskyrus jeigu jos yra nesuderinamos su jų naudojimo esme arba kontekstu:
1.1.1. Aiškinimas – visuomet, kai kontekstas reikalauja, visi žodžiai vienaskaita apima daugiskaitą ir atvirkščiai, o kiekviena lytis apima bet kurią kitą lytį. Žodžio „įskaitant“ naudojimas, kai jis seka bet kurį bendrą teiginį, sąvoką ar dalyką, neturi būti aiškinamas kaip ribojantis tokį teiginį, sąvoką ar dalyką tokiomis specifinėmis sąvokomis ar dalykais, kurie yra nurodyti iš karto po tokio žodžio, ar panašiais elementais ar dalykais, nepriklausomai nuo to, naudojama ar nenaudojama į tai nurodanti ribojanti kalba (tokia, kaip „be apribojimų“ arba „bet nepasiribojant“, arba panašios reikšmės žodžiai), tačiau vietoje to laikoma, kad nurodo visus kitus elementus ar dalykus, kurie galėtų protingai įeiti į tokio bendro teiginio, sąvokos ar dalyko plačiausią įmanomą reikšmę. Žodžio „patvirtinimas“ arba „sutikimas“ naudojimas reiškia išankstinį rašytinį patvirtinimą arba sutikimą.
1.1.2. Kaina arba Avansinis mokėjimas – reiškia visą kainą, nurodytą Specialiosiose sąlygose, iš anksto Pirkėjo mokėtiną Pardavėjui už Sutartį, siekiant užtikrinti Sutartyje nurodytų Pirkėjo įsipareigojimų tinkamą įvykdymą ir avansu apmokėti už Pardavėjo ateityje vykdytinus įsipareigojimus;
1.1.3. Išankstinė sąlyga – reiškia išankstinę sąlygą, išdėstytą Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.3 punkte, t.y. visos Kainos sumokėjimą Pardavėjui iki Sutarties įsigaliojimo ir pareigos ją vykdyti atsiradimo Pardavėjui ;
1.1.4. Nuostoliai – reiškia žalą / netekimus / nuostolius dėl Sutarties pažeidimo. Vienos Šalies nuostoliai susideda iš faktinės, įrodymais pagrįstos tiesioginės žalos / netekimų / nuostolių, kuriuos pažeidimą padariusi Šalis privalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu tų aplinkybių ir dalykų kontekste, kurie buvo arba privalėjo būti jai žinomi kaip galima Sutarties pažeidimo pasekmė;
1.1.5. Pardavėjas – reiškia InSpe, IĮ.
1.1.6. Pirkėjas – reiškia asmenį, perkantį Prekes, sudarantį Sutartį ją akceptuojant ir pasirašant;
1.1.7. Prekės – reiškia respiratorius ar kitas prekes, Pardavėjo parduodamus ir pristatomus Pirkėjui tokios kokybės ir bet kurių kitų savybių, apibūdintų ir detalizuotų Specifikacijoje, kurie yra Sutartyje planuojamo sandorio dalykas;
1.1.8. Pristatymas – reiškia Pardavėjo atliekamą Prekių pateikimą Pirkėjui atitinkamoje vietoje, nurodytoje Specialiosiose sąlygose;
1.1.9. Specifikacija – reiškia Pardavėjo Specialiųjų sąlygų priede Nr. 1 pateiktą specifikaciją, kurioje nurodyta Pirkėjui pagal Sutartį parduodamų Prekių techninė charakteristika ir jų parduodamas kiekis;
1.1.10. Sutartis – reiškia pirkimo – pardavimo sutartį, pasirašytą Pardavėjo ir Pirkėjo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos, įskaitant visus jos priedus ir pakeitimus bei šias Bendrąsias sąlygas;
1.1.11. Šalys – reiškia Pardavėją ir Pirkėją kartu, o „Šalis“ reiškia bet kurį iš jų;
1.1.12. Užsakymas – reiškia Pirkėjo rašytinį užsakymą Pardavėjui nupirkti ir pristatyti papildomą kiekį Prekių pagal Sutartį. Siekiant išvengti abejonių, tokių Užsakymų vykdymui yra taikomos visos Sutarties sąlygos (išskyrus Sutarties kainą, kurios pasiūlymą Pardavėjas pateiks Pirkėjui atskirai ir ji gali būti įtvirtinama šiam Užsakymu iatskirai pasirašomoje Prekių Specifikacijoje).


2. SUTARTIES SUDĖTIS
2.1. Sutartis susideda iš šių Bendrųjų sąlygų, o taip pat iš Specialiųjų sąlygų, įskaitant visus jų priedus ir pakeitimus.
2.2. Esant bet kokiam neatitikimui, Specialiųjų sąlygų nuostatos turi pirmenybę lyginant su Bendrųjų sąlygų nuostatomis.
2.3. Nepaneigiant to, kas minėta anksčiau, Sutartis gali būti daugkartinio naudojimo bendroji sutartis, reguliuojanti santykius dėl bet kokio papildomo Prekių pirkimo, ir yra pagrindu sudaryti ir vykdyti ateityje papildomus Prekių Užsakymus.
2.4. Pirkėjas, ketindamas pirkti papildomą kiekį Prekių, pateikia Pardavėjui rašytinės formos Užsakymą, kuriame nurodo norimą pirkti papildomą Prekių kiekį. Tokiu atveju pardavėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo susisiekia su Pirkėju raštu dėl Kainos už papildomą Prekių kiekį suderinimo.

3. BENDROSIOS ŠALIŲ PAREIGOS
3.1. Pardavėjas nėra Prekių gamintojas. Pardavėjas įsigyja Prekes pasaulinėje rinkoje ir pristato jas pagal Sutarties reikalavimus.
3.2. Pirkėjas už įsigytas Prekes privalo atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka.

4. KAINA
4.1. Prekių Kaina nustatoma perkamų ir pristatomų Prekių kiekiui ir nurodoma Specialiosiose sąlygose. Pirkėjas, sudarydamas Sutartį, pareiškia, jog supranta, kad Kaina už Prekes priklauso nuo situacijos rinkoje ir Specialiosiose sąlygose pirmiau Šalių sutarta fiksuota Kaina už Prekes gali skirtis nuo Kainos, kurią Pardavėjas nurodys Pirkėjui pateikiant vėlesnius Užsakymus dėl papildomo kiekio Prekių įsigijimo. Be kita ko, Pirkėjas šiuo pareiškia ir patvirtina, jog jam yra žinoma ir suprantama, kad dėl didelės Prekių paklausos rinkoje Prekių kaina Sutarties sudarymo / Užsakymo pateikimo metu gali būti didesnė, nei įprastai esanti rinkoje, ir dėl Prekių Kainos Pirkėjas jokių pretenzijų Pardavėjui neturi ir ateityje neturės. Specialiosiose sąlygose nustatyta Kaina yra galutinė ir negali būti keičiama ar persvarstoma.
4.2. Prie Kainos pagal taikytinos teisės reikalavimus pridedamas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
4.3. Avansinio mokėjimo atlikimas bus laikomas Kainos sumokėjimu.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS
5.1. Prekių Pristatymas atliekamas į Pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikoje, kuri nurodoma Specialiosiose sąlygose. Už Prekių Pristatymą Pardavėjas taiko papildomą mokestį, numatytą Specialiosiose sąlygose. Prekės yra paprastai pristatomos laikotarpiu nuo 21 (dviedešimt vienos) iki 45 (keturiasdešimt penkių) kalendorinių dienų nuo visos Kainos sumokėjimo Pardavėjui.

6. UŽSAKYMO KEITIMAS
6.1. Po to, kai Šalys susitaria dėl Prekių Pristatymo, Pirkėjas neturi teisės modifikuoti ar pakeisti užsakytų Prekių kiekio, išskyrus pagal abiejų Šalių rašytinį susitarimą. Sutartiems Prekių kiekio pakeitimams taikomos Sutarties nuostatos, nepriklausomai nuo to, ar rašytinis modifikavimo susitarimas tai numato, ar ne.

7. BENDRADARBIAVIMAS
7.1. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti vykdydamos Sutartį ir informuoti viena kitą apie bet kokias kliūtis ar sunkumus vykdant jų atitinkamus įsipareigojimus pagal Sutartį, ir kiek protingai įmanoma padeda viena kitai įveikiant atitinkamas kliūtis ar sunkumus su tikslu įvykdyti Sutartį.

8. DOKUMENTAI IR KONFIDENCIALUMAS
8.1. Kiekviena Šalis atsako už jos pateiktų su Sutartimi susijusių dokumentų, o taip pat ir informacijos, kuria jie pagrįsti, teisingumą.
8.2. Šalys Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus tiesiogiai ir netiesiogiai nenaudoja ir neperduoda tretiesiems asmenims jokių prekybos paslapčių arba konfidencialios informacijos apie viena kitą, kurią Šalys sužinojo bet kuriuo keliu ar būdu ryšium su tuo, išskyrus atvejį, kai tai reikalinga pagal taikytinų įstatymų imperatyvias nuostatas ir jų reikalaujamam minimaliam kiekiui, ir / ar kai iš kitos Šalies yra gautas išankstinis rašytinis sutikimas naudojimui ar atskleidimui. Priėjimas prie tokių paslapčių ar informacijos suteikiamas tiktai tiems Šalių darbuotojams ar atstovams, kuriems ji reikalinga protingai vykdant jų užduotis Sutarties apimtyje, ir su sąlyga, kad pagal įstatymą arba sutartį jiems yra taikoma slaptumo / neatskleidimo / konfidencialumo pareiga, atitinkanti Šalių konfidencialumo pareigą. Jeigu kurie nors Šalių darbuotojai arba atstovai pažeidžia jų slaptumo / neatskleidimo / konfidencialumo pareigą, Šalys visiškai atsako viena kitai už tai.
8.3. Šalys susitaria, kad konfidenciali informacija apima informaciją apie Sutarties turinį ir sąlygas bei bet kokią informaciją, Šalių pateiktą viena kitai Sutarties vykdymo metu.
8.4. Aukščiau išdėstyta konfidencialumo pareiga tęsiasi tol, kol tokios pareigos apimamos paslaptys ir informacija tampa bendrai žinoma visuomenei. Vis dėlto, slaptumo pareiga neapima informacijos, kuri patikimų įrodymų pagrindu:
8.4.1. atskleidimo momentu yra ar buvo bendrai prieinama visuomenei arba vėliau tapo prieinama visuomenei be Šalių kaltės;
8.4.2. nebuvo įgyta tiesiogiai arba netiesiogiai iš vienos iš Šalių ir kuri, kaip gali pademonstruoti Šalys pagal rašytinius įrašus, buvo jos valdyme iki Šalių atskleidimo laiko; arba
8.4.3. buvo nepriklausomai pagal taikytiną teisę padaryta prieinama vienai iš Šalių trečiojo asmens.
8.5. Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją, esant jos žinojimo reikalingumui, savo akcininkams, dalyviams ir valdymo organų nariams, darbuotojams, atstovams, įtrauktiems teisininkams, finansiniams ir / ar verslo patarėjams, auditoriams, bankininkams, ekspertams ir konsultantams, su sąlyga, kad užtikrinamas tokios informacijos konfidencialumas.
8.6. Jeigu Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimą sumokėti Kainą, palūkanas, netesybas ar bet kurias kitas mokėtinas sumas, Pardavėjas turi teisę atskleisti Sutartį ir kitą informaciją apie Pirkėją, įskaitant, bet neapsiribojant, asmeninius duomenis, skolą ir susijusias aplinkybes, skolų išieškojimo agentūroms arba pateikti šiuos duomenis įvesti į skolininkų duomenų bazes.
8.7. Siekiant išvengti abejonių, faktas, kad Pirkėjas yra Pardavėjo klientas, nebus laikomas konfidencialia informacija ir Pardavėjas turi teisę atskleisti šią informaciją savo marketingo medžiagose ir kitaip.

9. PREKIŲ PRIĖMIMAS
9.1. Pirkėjas pareiškia, kad prieš pirkdamas Prekes susipažino su jų kokybe ir paramentrais iki šios Sutarties sudarymo ir dėl jų neturi jokių pretenzijų Pardavėjui. Pirkėjas atlieka nuodugnų Prekių patikrinimą, įskaitant jų išorinę apžiūrą Prekių pristatymo metu, jokios vėlesnės pretenzijos nėra priimamos. Pirkėjas supranta kad savo esme Prekės yra vienkartinio naudiojimo pobūdžio.
9.2. Pardavėjui Prekių perdavimo metu negavus iš Pirkėjo jokių pretenzijų raštu Pirkėjas bus laikomas visiškai patenkintu jam pristatytomis Prekėmis, neturinčiu jokių reikalavimų Pardavėjui dėl to ir, jei bet kokie susiję reikalavimai kiltų ateityje, jų visų kartu Pirkėjas atsisako. Nepaisant kitų šio punkto nuostatų, Pardavėjas nėra laikomas atsakingu už jokius Prekių defektus ir / ar neatitikimus, jei Pirkėjas nesilaiko pranešimo sąlygų bei kitų Sutartyje aptartų sąlygų.
9.3. Prekės bus laikomos atitinkančiomis Sutartį nepaisant menkų neatitikimų / nukrypimų, kurie yra įprasti verslo praktikoje, įskaitant, bet neapsiribojant, menkų pakuotės defektų, kurie negalėjo sukelti žalos Prekėms ar vizualinių, spalvos ar neesminių formos skirtumų nuo pateiktų Prekių specifikacijoje ar kataloguose.
9.4. Pristatytos Prekės yra negrąžinamos.
9.5. Siekdamos išvengti abejonių, Šalys aiškiai susitaria, kad bet kokia informacija, susijusi su Prekėmis, tokia kaip jų charakteristikos, svoris, garantijos ir kiti duomenys, esantys kataloguose, prospektuose, lankstinukuose, interneto puslapiuose, duomenų bazėse, reklamoje, pavyzdiniuose Pardavėjo ir / ar susijusių asmenų kainoraščiuose ir pan., neturės galios / nebus šios Sutarties dalimi ar jos sąlygomis, nebent nuoroda į šią informaciją bus aiškiai ir nedviprasmiškai pateikta šioje Sutartyje (jos sudedamosiose dalyse).
9.6. Pardavėjui nekyla atsakomybė už bet kokius Nuostolius ar bet kokius kitus praradimus / netekimus / žalą, kurią gali sukelti Prekės ar jų naudojimas, įskaitant sukeltus defektų turinčių arba netinkamų Prekių, įskaitant, bet neapsiribojant, sveikatos, produkcijos praradimą, pelno netekimą, netiesioginius nuostolius (žalą) ir bet kokius paskesnius nuostolius / netekimus / žalą išskyrus jei jie padaryti dėl Pardavėjo tyčios.

10. PRISTATYMO LAIKAS IR VĖLAVIMAS
10.1. Pardavėjas nėra Prekių gamintojas, todėl Prekės Lietuvos Respublikos teritorijoje Pirkėjui paprastai yra pristatomos laikotarpyje per 21 (dvidešimt vieną) – 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Pirkėjo atlikto Visos Kainos kaip Avansinio mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą momento. Pirkėjas, sudarydamas Sutartį / teikdamas Užsakymą, sutinka su šiuo orientaciniu Prekių Pristatymo laikotarpio intervalu ir pareiškia, kad jokių pretenzijų Pardavėjui dėl to neturi ir ateityje neturės.
10.2. Jei Pardavėjas sužino, kad nesugebės pristatyti Prekių per aukščiau nurodytą intervalą, arba jei vėlavimas iš jo pusės yra tikėtinas, Pardavėjas privalo nedelsdamas pranešti apie tai Pirkėjui, jei įmanoma, nurodydamas laiką, kuomet galima tikėtis Pristatymo, arba pasiūlo naują Pristatymo datą Pirkėjui.

11. FORCE MAJEURE
11.1. Jei bet kurios Šalies tinkamam Sutarties vykdymui visiškai ar iš dalies sukliudo bet koks įvykis, neveikimas, karas ar priešiškumas, bet kokios vyriausybės ar agentūros aktas, sprogimas, potvynis, žemės drebėjimas, audra ar kitos gaivalinės nelaimės, ar bendrąja prasme bet kokia padėtis (panaši į ar besiskirianti nuo tų, kurios išvardintos), kurios negali kontroliuoti ši Šalis, tokia aplinkybė laikytina force majeure aplinkybe ir Šalis, kuriai buvo sukliudyta, kitai Šaliai nedelsdama išsiunčia pranešimą apie tai bei nėra laikoma atsakinga už bet kokį netekimą / nuostolius / žalą, traumą ar išlaidas, patirtas kitos Šalies dėl tokios force majeure aplinkybės. Bet kuriuo atveju, finansavimo trūkumas ar kiti sunkumai, susiję su piniginiais / turtiniais įsipareigojimais, nėra laikomi force majeure aplinkybe ir neatleidžia atitinkamos Šalies nuo atsakomybės kitai Šaliai.
11.2. Šalis, besiremianti force majeure, kitai Šaliai įteikia patvirtinimą dėl force majeure aplinkybės egzistavimo. Tokiu įrodymu gali būti atitinkamų prekybos rūmų arba vyriausybės departamento ar agentūros (kur įmanoma) pareiškimas arba liudijimas, arba pareiškimas, detaliai apibūdinantis faktus, galimai sudarančius force majeure.

12. NUOSAVYBĖS TEISĖS PERĖJIMAS
12.1. Jei Šalys atskirai raštu nesusitaria kitaip, atsitiktinė Prekių žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių Pristatymo ir perdavimo Pirkėjui momento vietoje, nurodytoje Specialiosiose sąlygose.
12.2. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui Prekių perdavimo Pirkėjui momentu.

13. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
13.1. Pardavėjas Pirkėjui garantuoja, kad:
13.1.1. Pardavėjas yra Prekių savininkas ir Prekės nėra suvaržytos nuoma, perleidimu (kitu nei pagal šią Sutartį), areštu, ginču ar bet kuriuo kitu suvaržymu;
13.1.2. Prekės atitinka kokybės reikalavimus, nustatytus Specifikacijoje.
13.2. Kadangi Prekės yra vienkartinio naudojimo pobūdžio Prekėms nėra taikoma jokia kokybės ar panaši garantija, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų šiuo klausimu, o Pardavėjas neturi šiuo klausimu jokių pareigų Pirkėjui.
13.3. Bet kuriuo atveju, Pirkėjui neatlyginama už bet kokius Prekių trūkumus ar neatitikimus, jei Pirkėjas raštu apie juos nepraneša Pardavėjui per Sutartyje nurodytą pranešimo terminą, t.y. Prekių Perdavimo momentu.
13.4. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
13.4.1. ji yra tinkamai įsteigta, veikianti pagal galiojančius jai taikytinus įstatymus;
13.4.2. ji ir jos atstovas, pasirašydamas Sutartį, turi neribotą teisę, galią, įgaliojimus ir pajėgumus pasirašyti, vykdyti ir pateikti Sutartį; Sutartis nustato galiojančius ir teisiškai įpareigojančius atitinkamos Šalies įsipareigojimus, įvykdytinus jos atžvilgiu remiantis Sutarties sąlygomis / nuostatomis;
13.4.3. ji ėmėsi visų korporatyvinių ir teisinių veiksmų, reikalingų jai imtis įteisinant Sutarties vykdymą ir pateikimą bei savo įsipareigojimų vykdymą, numatytą Sutartyje, įskaitant įgijimą bet kokių reikalingų korporatyvinių, valstybinių ar kitų įgaliojimų, sutikimų ar leidimų;
13.4.4. nei Sutarties vykdymas, nei Sutarties sąlygų / nuostatų laikymasis neprieštarauja jokioms Sutarties nuostatoms ir nėra laikomas (i) jokio teismo ar arbitražo sprendimo, nurodymo, įsakymo, potvarkio ar bet kurio teismo, arbitražo, vyriausybės ar vietos valdžios nutarimo, taikytino Šaliai; ar (ii) jokio sandorio, sutarties, įsipareigojimo, licencijos ar leidimo, skirto Šaliai; ar (iii) jokios taikytinos teisės ir / ar (iv) jokių materialinių Šalies kreditorių teisių pažeidimu ar neatitikimu;
13.4.5. Sutartis yra sudaryta abipusių derybų būdu ir Sutarties sąlygos atitinka Šalių interesus, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus.
13.5. Šalys garantuoja viena kitai, kad pareiškimai ir garantijos, numatytos šiose sąlygose Sutarties vykdymo dieną yra teisingos ir tikslios Sutarties ir tokios išliks iki visiško įvykdymo ir iki tol pareiškimai ir garantijos galioja atsižvelgiant į jų prasmę. Be to, jos garantuoja viena kitai, kad nė viena iš jų praleidžia ar nutyli ką nors, ko praleidimas ar nutylėjimas paverstų bet kuriuos iš šių pareiškimų ir garantijų neteisingais ar klaidinančiais bet kuriuo reikšmingu aspektu.
13.6. Jeigu Sutarties dieną ir per visą Sutarties galiojimo laikotarpį kurie nors iš aukščiau minėtų Šalies pareiškimų ir garantijų nėra tikslūs visais reikšmingais atžvilgiais, tokiu atveju Šalis turi būti pripažinta iš esmės pažeidžianti Sutartį.

14. SUBRANGA IR SUTARTIES PERLEIDIMAS
14.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra pasitelkti bet kokius subrangovus ar kitus trečiuosius asmenis (paslaugų teikėjus) siekdamas tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį (pvz. Prekių pakavimo, jų pristatymo, pakrovimo, transportavimo ir kt.). Pirkėjas neturi teisės Pardavėjui uždrausti pasitelkti subrangovų ar kitų trečiųjų asmenų (paslaugų teikėjų).
14.2. Pirkėjas neturi teisės perleisti Sutarties vykdymą trečiajam asmeniui negavęs išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo. Bet koks Sutartyje numatytų teisių, reikalavimų ir įsipareigojimų perdavimas ar perleidimas, pažeidžiantis joje numatytas sąlygas, laikytinas neteisėtu, negaliojančiu ir niekiniu.
14.3. Jei iš esmės pasikeičia bet kurios Šalies juridinis asmuo, apie tokį pokytį turi būti nedelsiant pranešta kitai Šaliai. Taip pat tokiu atveju Pirkėjas turi įrodyti savo gebėjimą toliau vykdyti Sutartį.

15. ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSTABDYMAS
15.1. Jeigu Pirkėjas neapmoka Kainos laiku, Pardavėjas turi teisę nepradėti vykdyti Sutarties / pateikto Užsakymo tol, kol Pirkėjas minėtos Kainos neapmoka. Pardavėjo atsakomybė dėl tokio sustabdymo nekyla.
15.2. Laikotarpiu, kuomet vienos iš Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymas buvo sustabdytas dėl force majeure aplinkybių, kita Šalis gali atitinkamai sustabdyti savo visų ar dalies įsipareigojimų vykdymą pagal šią Sutartį tiek, kiek toks sustabdymas yra komerciškai pagrįstas.

16. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
16.1. Sutartis gali būti nutraukta iki jai (jos terminui) pasibaigiant tik dėl žemiau nurodytų priežasčių:
16.1.1. abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu;
16.1.2. tuo atveju, jei Sutartis yra iš esmės pažeista bet kurios iš Šalių ir pažeidimas nėra pašalinamas per 20 (dvidešimt) dienų nuo nukentėjusiosios Šalies pranešimo apie pažeidimą (jei kitaip nenumatyta Sutartyje), pastaroji turi teisę nutraukti Sutartį rašytiniu pranešimu, įsigaliojančiu nedelsiant;
16.1.3. remiantis kitomis Sutarties nuostatomis, aiškiai leidžiančiomis Šaliai nutraukti Sutartį.
16.2. Jei Pirkėjas delsia apmokėti Kainą ilgiau nei 7 (septynias) dienas ir jei pažeidimas nėra pašalinamas per 15 (penkiolika) dienų nuo Pardavėjo pranešimo apie įsipareigojimų nevykdymą, Šalys susitaria, kad ši aplinkybė laikytina esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį rašytiniu pranešimu, įsigaliojančiu nedelsiant, ir nepaneigiant jokių kitų Pardavėjo teisių ir gynybos priemonių, suteiktų taikytinos teisės arba Sutarties. Tokio nutraukimo atveju Pardavėjas turi teisę inter alia į iš anksto su Pirkėju sudarant Sutartį sutartus nuostolius, sudarančius 25 % (dvidešimt penkis procentus) Kainos. Pardavėjas turi teisę įskaityti šias sumas į bet kurias Pirkėjui grąžintinas sumas.
16.3. Jeigu Pirkėjas nepriima Prekių sutartu laiku, Pardavėjas turi teisę rašytiniu pranešimu pareikalauti Pirkėjo priimti Pristatymą per papildomą protingą laiko tarpą, taip pat turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų delspinigius (0,5 % (penkias dešimtąsias procento) nuo pradelstų priimti Prekių Kainos už kiekvieną pradelstą dieną) ir/ar kompensaciją už nuostolius ir žalą, kuri atsirado dėl Pirkėjo kaltės; bet kokiu atveju laiko tarpas, kurio trukmė ne trumpesnė nei 5 (penkios) dienos ir ne ilgesnė nei 10 (dešimt) dienų, laikytinas protingu. Jeigu dėl priežasčių, už kurias Pardavėjas neatsako, Pirkėjas nepriima Pristatymo per nustatytą papildomą protingą laiko tarpą, Pardavėjas turi teisę rašytiniu pranešimu Pirkėjui nutraukti Sutartį dėl tų Prekių, kurių Pirkėjas nepriėmė.
16.4. Jei dėl bet kokios priežasties, už kurią Pirkėjas neatsako, Pardavėjui nepavyksta įgyvendinti Pristatymo per Bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nurodytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį raštu apie tai pranešdamas Pardavėjui. Tokiu atveju Pardavėjas visas sumokėtas sumas (viską Kainą) Pirkėjui grąžina per 3 (tris) darbo dienas, jas pervesdamas atgal į Specialiosiose sąlygose nurodytą Pirkėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą.
16.5. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 6 (šešias) iš eilės einančias savaites, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį be atsakomybės kitai Šaliai, apie tai rašytiniu pranešimu pranešdama kitai Šaliai.
16.6. Sutarties pasibaigimas neturi įtakos nuostatų dėl konfidencialumo, atsakomybės, taikytinos teisės, ginčų sprendimo ar bet kokių kitų Sutarties nuostatų galiojimui, jei šios nuostatos pagal savo prigimtį realiai nepriklauso nuo Sutarties pasibaigimo.
16.7. Sutarties pasibaigimas nepaneigia nustatytų Šalių teisių į apmokėjimą ar kitus reikalavimus, vykdytinus iki Sutarties nutraukimo. Taip pat Sutarties pasibaigimas nepaneigia pareigos įvykdyti Pristatymo Prekių, kuris jau pradėtas organizuoti, jei ir kiek tai yra protingai suderinama su faktiniais Sutarties pasibaigimo pagrindais, jei Šalys nesusitaria kitaip.

17. ATSAKOMYBĖ
17.1. Jei Šalis pažeidė Sutartį, įskaitant klaidinimą (neteisingą, netikslų arba nuslėptą patvirtinimą ar garantiją), numatytą Sutartyje, pažeidusi Šalis įsipareigoja kitai Šaliai atlyginti dėl to patirtus nuostolius ir žalą.
17.2. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui, reikalauti ar įpareigoti jį atlyginti palūkanas, nuostolius ar žalą dėl bet kokios žalos, nuostolių ar praradimų, kurie atsirado dėl pavėluoto Pristatymo.
17.3. Pardavėjas yra atsakingas Pirkėjui tik už tuos Nuostolius, kurie kilo Pirkėjui dėl tyčinio / sąmoningo Pardavėjo Sutarties pažeidimo arba dėl didelio Pardavėjo neatsargumo. Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui už jokius netiesioginius praradimus / nuostolius / žalą, pelno neteikimą, ir bet kuriuos kitus pasekminius nuostolius.
17.4. Išskyrus tyčios arba didelio nerūpestingumo atvejus (kai atsakomybė yra nustatyta taikytinos teisės), Pardavėjo atsakomybė už žalą dėl Pristatymo sąlygų nevykdymo arba netinkamo vykdymo arba garantijų, duotų Pirkėjui, pažeidimo, yra ribojama maksimaliai 5 % (penkiais procentais), skaičiuojant nuo Prekių, kurios nebuvo pristatytos laiku ar apskritai nepristatytos arba nėra tinkamos naudojimui dėl trūkumų ar neatitikimų, tinkamai praneštų Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį, Kainos.
17.5. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius praradimus / nuostolius / žalą, palūkanas ar baudas, kurios atsirado dėl vėluojančio Prekių Pristatymo, kai toks vėlavimas yra nulemtas priežasčių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, force majeure. Bet kuriuo tokiu atveju, Pristatymo laikas bus laikomi atidėtais tiek laiko, kiek trunka vykstantis vėlavimas.
17.6. Pirkėjas, sudarydamas Sutartį / teikdamas Užsakymą, pareiškia ir patvirtina, kad jis supranta, jog parduodamos Prekės nėra medicininės paskirties, neatitinka medicininiam ar kariniam inventoriui ir apsaugos priemonėms taikomų reikalavimų, yra skirtos neprofesionaliam asmens sveikatos saugojimui bei dėl savo savybių negarantuoja ir negali garantuoti jas dėvinčio asmens visiškos apsaugos nuo bet kokių susirgimų, žalos sveikatai, virusinių ar bakterinių infekcijų (įskaitant, bet neapsiribojant, COVID-19) patekimo į žmogaus organizmą. Ryšium su tuo, Pardavėjas taip pat neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius asmenų, dėvėjusių pagal šią Sutartį parduotas Prekes, susirgimus.
17.7. Pirkėjo reikalavimai dėl žalos, kuri viršija aukščiau nurodytas ribas, atlyginimo ir bet kokie kiti reikalavimai, kurie neatitinka aukščiau įvardytų reikalavimų (išskyrus atvejus, kai nustatoma Pardavėjo tyčia arba didelis nerūpestingumas), netaikomi visais Pardavėjo Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo atvejais ir Pirkėjas iš anksto visiškai atsisako visų šių reikalavimų.

18. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS
18.1. Sutarties aiškinimui ir ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
18.2. Visi dėl šios Sutarties sąlygų vykdymo kilę klausimai sprendžiami abipusių derybų būdu. Nepavykus susitarti tarpusavyje per 30 (trisdešimt) dienų, kiekvienas ginčas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme, teismingumą nustatant pagal Pardavėjo buveinės vietą, atskleistą viešame registre.

19. ATSKYRIMAS
19.1. Šalys susitaria, kad, jeigu bet kuri Sutartyje numatyta nuostata yra negaliojanti arba neįgyvendinama, Šalys nedelsiant raštu bei atsižvelgiant į Sutarties esmę susitaria dėl tokios nuostatos pakeitimo nauja galiojančia ir įgyvendinama nuostata, turinčia kiek įmanoma panašesnį teisinį ir ekonominį poveikį, kaip pakeista nuostata. Vienos nuostatos negaliojimas nedaro įtakos visos Sutarties ar pagal Sutartį atliktų sandorių galiojimui, išskyrus atvejus, kai Šalys be šios nuostatos nebūtų sudariusios Sutarties ir tokia nuostata negali būti pakeista nauja nuostata, kaip nurodyta aukščiau šiame punkte.

20. KITOS SĄLYGOS
20.1. Išskyrus konkrečiai Sutartyje išdėstytas arba nurodytas sąlygas, neturima tikslo suteikti ir negali būti aiškinama, kad kitam asmeniui suteikiamos, kokios nors teisės ar teisių gynimo priemonės pagal Sutartį arba dėl jos, kai tai nėra aiškiai išreikšta.
20.2. Jei nėra aiškiai išreikšta kitaip, joks bet kurios Šalies pažeidimas ar vėlavimas naudojantis Sutartyje numatytomis galiomis ir teisėmis nereiškia šių galių ir teisių atsisakymo, kaip ir bet kuris vienkartinis ar dalinis veiksmas dėl minėtų teisių ar galių neužkerta kelio bet kokiems sekantiems ar kitiems veiksmams ar bet kurios kitos teisės ar galios, numatytos Sutartyje, vykdymui.
20.3. Šalys tarpusavyje aiškiai susitaria, kad jos abi supranta priedo Nr. 1 (Specifikacija) turinį bei visas Sutarties sąlygas.
20.4. Priedai laikytini perskaitytais ir vertinami kaip svarbi sudedamoji Sutarties dalis.
20.5. Šalių Sutartis (įskaitant priedus) sudaro visą Šalių Sutartį, pakeisdama visas įmanomas ankstesnes Šalių diskusijas ir susirašinėjimus dėl Prekių.
20.6. Sutarties dokumentai yra papildantys vienas kitą. Tuo atveju, jeigu Sutarties dokumentų sąlygos prieštarauja vienos kitoms, vadovaujamasi tokiomis pirmumo taisyklėmis: (I) Specialiosios sąlygos; (II) Specialiųjų sąlygų priedai, įskaitant Specifikaciją; (III) šios Bendrosios sąlygos;
20.7. Bet kokie Sutarties pakeitimai sudaromi raštu.
20.8. Bendrosios sąlygos pasirašytos 2 (dviem) identiškais egzemplioriais. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Pasirašius abu Sutarties egzempliorius, kiekvienai Šaliai yra įteikiama po 1 (vieną) egzempliorių.


Pirkėjas, sudarydamas Sutartį / teikdamas Užsakymą, pareiškia ir patvirtina, kad jis supranta, jog parduodamos Prekės nėra medicininės paskirties, neatitinka medicininiam ar kariniam inventoriui ir apsaugos priemonėms taikomų reikalavimų, yra skirtos neprofesionaliam asmens sveikatos saugojimui bei dėl savo savybių negarantuoja ir negali garantuoti jas dėvinčio asmens visiškos apsaugos nuo bet kokių susirgimų, žalos sveikatai, virusinių ar bakterinių infekcijų (įskaitant, bet neapsiribojant, COVID-19) patekimo į žmogaus organizmą. Ryšium su tuo, Pardavėjas taip pat neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius asmenų, dėvėjusių pagal šią Sutartį parduotas Prekes, susirgimus. Prekės savo esme yra vienkartinio naudojimo.